CF makelaardij bv, gevestigd aan Edmond Audranstraat 253 3543 BH Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Edmond Audranstraat 253 3543 BH Utrecht

06-1753 1752

Chris Fernhout is de Functionaris Gegevensbescherming van CF makelaardij bv Hij/zij is te bereiken via info@chrisfernhout.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CF makelaardij bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Werkgever

– Beroep 

– Inkomen 

– Soort arbeidsovereenkomst 

– Loonstroken

– Jaarcijfers

– Bankgegevens 

– Werkgeversverklaring 

– Verhuurdersverklaring 

– Kopie identiteitsbewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CF makelaardij bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– kredietwaardigheidscheck Voor sommige opdrachtgevers kan CF makelaardij bv jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CF makelaardij bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– CF makelaardij bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Het tot stand brengen van een overeenkomst tussen huurder en verhuurder of koper en verkoper; – 

– Het beheren van onroerende goederen ten behoeve van de eigenaar/verhuurder; 

CF Makelaardij BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende in de AVG genoemde grondslagen:

– Uw toestemming. 

– De uitvoering van een overeenkomst. 

– Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 – Gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

CF makelaardij bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CF makelaardij bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

– Potentiële (relaties van) huurders, verkopers en kopers: de gegevens worden bewaard tot 3 jaar na het laatste contact. Doel: uitvoeren van overeenkomst, relatiebeheer en (financiële) administratie.

– (Relaties van) (ver) huurders: de gegevens worden bewaard voor maximaal 5 jaar of indien een huurovereenkomst langer duurt tot één jaar na afloop van de huurovereenkomst. Doel: uitvoeren van overeenkomst, relatiebeheer en (financiële) administratie.

– Indien CF makelaardij bv alleen bemiddeling uitvoert ten aanzien van de huurovereenkomst dient u ons zelf over het einde van de huurovereenkomst te informeren. Doel: uitvoeren van overeenkomst, relatiebeheer en (financiële) administratie.

– Alle overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee we ze verzameld hebben. Indien wetgeving of jurisprudentie andere bewaartermijnen voor bepaalde gegevens voorschrijven, volgen wij die termijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

CF makelaardij bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CF makelaardij bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CF makelaardij bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CF makelaardij bv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chrisfernhout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . CF makelaardij bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CF makelaardij bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@chrisfernhout.nl